ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
บุคลากร
แผนภูมิโครงสร้างบริหารงาน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

นายสงกรานต์ เดชปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ทีวีไทย